طبق بررسیهای همکاران ما در آرتا پرواز ایام یکشنبه سه شنبه جمعه کمترین میزان محبوبیت را برای مسافران دارد پس میتوانید ارزانترین نرخ بلیط ها را در این ایام بیشتر پیدا کنید .